Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679

Wij vinden uw privacy belangrijk. Binnen aNNo architecten gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle cliënten. Deze algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

Wie contacteren in geval van vragen / opmerkingen / klachten?
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan het algemene e-mailadres. Uw e-mail zal met spoed behandeld worden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze cliënten.
Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:
Rijksregisternummer, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
Gegevens verstrekt in het kader van de behartiging van uw project en eventuele verdediging in rechte;
Rechterlijke uitspraken en veroordelingen.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voorgaande gegevens worden verzameld met het oog op de behartiging van uw project en dus met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst. Door ondertekening van het mandaat, geeft u aNNo architecten de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden door aNNo architecten bewaard en verwerkt in elk geval voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons.
aNNo architecten archiveert na elke beëindiging van elke opdracht het project en bewaart de gegevens vervolgens voor een periode van 10 jaar

Rechten

 1. Recht op toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 3. Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 4. Recht van gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 5. Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 6. Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 7. Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door contact opnemen met het algemene e-mailadres.

 8. Klachten
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Doorgiften aan derden
Bepaalde van de persoonsgegevens die aNNo architecten van u verwerkt, worden in het kader van uw project doorgegeven aan derden (deskundigen, ingenieurs, stedenbouw, …) die in het project tussenkomen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Bevoegdheid van de rechtbank
De rechtsverhouding tussen de cliënt en aNNo architecten is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen aNNo architecten en de cliënt zullen de rechtbanken van Gent, afdeling Gent bevoegd zijn

 
Deze informatie is opgesteld op 01/01/2016.