ALGEMENE VOORWAARDEN

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke dienstverlening die aNNo architecten bv verleent aan het cliënteel. “aNNo” of “aNNo architecten” is de afgekorte benaming waaronder aNNo architecten bvba haar activiteiten voert.

aNNo architecten is een groepering van (ir.) architecten en interieurarchitecten die zich tot doel stelt architectuur & interieurarchitectuur te beoefenen, met bijzondere focus op renovatie, restauratie en herbestemmingsprojecten aan beschermde monumenten en erfgoed. De architecten verbonden aan aNNo architecten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van aNNo architecten. aNNo architecten bvba is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar vennoten, projectleiders, projectarchitecten, projectmedewerkers en stagiairs.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van ANNo architecten aan de cliënt en vormen bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen aNNo architecten en de cliënt. 

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan aNNo architecten, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden. 

Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit.

DIENSTVERLENING

De dienstverlening van aNNo architecten kan ondermeer betrekking hebben op de architectuurstudie van historische gebouwen ifv de renovatie, herbestemming, vernieuwing, sloop&herbouw, etc. gaande van concept, over voorontwerp, omgevingsvergunning, uitvoeringsontwerp tem controle van de werken, adviesverlening, erfgoedpremie-aanvragen, vergaderingen met vergunningsverleners of andere tussenkomende experts in het ontwerpproces (ingenieurs, veiligheidscoördinator, etc.), coördinatie van de studiepartners etc.

De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening van aNNo architecten bij aanvang van de werkzaamheden en indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening nog aangepast of uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Het eventuele aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan ondermeer blijken uit het geven van opdrachten of de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat aNNo architecten het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden (landmeters, ingenieurs stabiliteit, adviseurs akoestiek, ingenieurs technieken, experts verzekeringen, juristen, accountants…) in te schakelen. Hierbij laat de cliënt de keuze van de derden over aan aNNo Architecten. aNNo architecten doet weliswaar slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden.

Elk advies dat door aNNo architecten gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van het specifieke project waarvoor het gegeven is (maatwerk). Een advies van aNNo architecten mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van aNNo architecten niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege aNNo architecten en opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van aNNo architecten gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden,  tenzij indien aNNo architecten deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

VERGOEDING

aNNo architecten hanteert volledige transparantie op het vlak van erelonen en kosten. Het ereloon dekt de prestaties van de architect zoals adviesverlening, opmaak van plannen & studies, de vergaderingen, briefwisseling & communicatie, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging van de opdrachtgever bij de vergunningsverleners, verplaatsingstijd, … Indien er een beroep wordt gedaan op specifieke kantoor knowhow, door het kantoor opgebouwde modellen of ontwikkelde strategieën worden deze onder erelonen aangerekend.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor onze prestaties een uurtarief aangerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze architecten. Het standaard uurtarief bedraagt 100 EUR/h incl. 21% btw.

Specifieke kosten zoals archiefkosten, kosten voor opvragen stedenbouwkundige gegevens, prestaties door derden (ingenieurs, labo’s, sonderingen,…), deskundigen, vertalers, parkeerkosten,  bijkomende premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de belangen van de cliënt een bijkomende dekking vragen, etc. worden afzonderlijk doorgerekend aan kostprijs.

Kantoorkosten betaald door aNNo architecten en ten behoeve van de cliënt zullen apart in rekening worden gebracht.

Kopiekosten zw/w aan 0,05€ per pagina A4

Kleurkopiekosten  aan 0,1€ per pagina A4

Plotkosten aan 3 EUR per A0 plan z/w

Plotkosten aan 7 EUR per A0 plan kleur

Kilometervergoeding aan 0,50€ per kilometer (ex 21% btw), gerekend vanaf kantoor Gent

Verzendingskosten en aangetekende zending aan portkost 

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging. Deze zijn ten laste van de cliënt.
aNNo architecten kan voor aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een voorschotfactuur of provisie. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan aNNo architecten moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of eindfactuur. aNNo architecten verrekent alle betaalde voorschotten bij opmaak van de eindfactuur.

aNNo architecten zal bovenvermeld ereloon aanpassen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als aanvangsindex geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van het mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Wanneer aNNo architecten optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hun verschuldigd is zijn aan aNNo Architecten. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden.

De cliënt dient de facturen te betalen binnen de 15 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) door de cliënt kan aNNo Architecten, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, een forfaitaire schadevergoeding eisen ten belopen van 10% van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet plus 8% van rechtswege vanaf de vervaldatum.

aNNo architecten heeft, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties in het project op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit op zich ontijdig in functie van de belangen en belangenbehartiging van de cliënt zou gebeuren. De rechtsplegingsvergoeding kan door de architect worden aangewend ter aanzuivering van zijn erelonen en kosten.

ERELOON: WIJZE VAN BEREKENEN

Het ereloon van de Architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost per uur bepaald, zogenaamd regie of fee per uur. Deze methode zal worden toegepast vanaf de aanvang van elke opdracht, of bij elke uitbreiding van een lopende opdracht. Het standaard uurtarief daarbij gehanteerd bedraagt 100 EUR/h incl. 21% btw. Het ereloon is maandelijks opeisbaar door middel van een vordering staat, die de uitgevoerde studie-werken detailleert.

Bij de contractbespreking maken we samen een keuze voor het verdere ereloon volgens één van onderstaande opties.

OPTIE A

Het ereloon van de Architect blijft volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een verder gedetailleerde eenheidskost per uur bepaald. Deze zijn richtinggevend vastgelegd.

Junior medewerker   85 EUR/h, incl.21% btw

Projectleider            100 EUR/h, incl. 21% btw

Vennoten                 121 EUR/h, incl. 21% btw

OPTIE B

Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost per uur bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat. Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend.

OPTIE C

Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het Bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het Bouwbudget. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

VERZEKERINGEN

aNNo beschikt over een verzkeringspolis beroepsaansprakelijkheid bij maatschappij Protect NV te Brussel. Polisnummer 00/A.10580. Protect nv verzekeringsmaatschappij met adres te 1080 Brussel, Jetse steenweg 221, Tel (+32) 2 411 41 14 | Fax (+32) 2 411 19 29 | info@protect.be. De geografische dekking van de verzekering omvat de BENELUX en is naar andere EU-landen op verzoek uitbreidbaar. De verzekering dekt énkel de prestaties van aNNo architecten. De opdrachtgever dient op eigen initiatief passende verzekeringen af te sluiten om zijn project afdoende te verzekeren (ABR-polis, decenale, brand,…)

AANSPRAKELIJKHEID

Alle architecten verbonden aan aNNo architecten zijn via de polis van aNNo architecten verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt voor de gezamenlijke materiële én immateriële schade 500 000 euro per schadegeval. Voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels bedraagt de waarborg 1.500.000 euro.

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van aNNo architecten beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De cliënt aanvaardt dus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van aNNo architecten wordt beperkt tot het bedrag waarvoor aNNo architecten zijn verzekerd. Op verzoek van de cliënt kan voor aanvang van de architectuurstudie van het project de dekking worden uitgebreid tegen een meerkost (volgens opgave van de verzekeraar).

De verplichtingen van aNNo ten aanzien van de cliënt / de opdracht zijn middelenverbintenissen. De cliënt dient een fout van de architect aan te tonen: in het ontwerp volgens de stand van de bouwtechniek, in zijn adviezen, bij laattijdig opstellen van plannen of indienen van documenten, bij de keuze van andere technische experten of in zijn controletaak op de werf, bij een budgetoverschrijding. De architect is niet aansprakelijk voor het niet bekomen van de Omgevingsvergunning of erfgoedpremies, behoudens wegens zijn bedrog of opzettelijke fout.

De ingenieur, de landmeter, de veiligheids- en gezondheidscoördinator, of andere dienstverleners in de bouwsector zijn geen onderaannemer noch aangestelde van de aNNo. aNNo architecten is niet aansprakelijk voor fouten in hun adviezen, noch in die van technische experten die geraadpleegd worden voor het bouwproject.

aNNo architecten is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van het Bouwproject door de aannemer(s), voor hun laattijdige uitvoering, noch voor de gebreken van verwerkte materialen. Hij is niet aansprakelijk voor fouten van andere bouwactoren, waaronder de niet-toegang tot het beroep en het niet-respecteren van hun sociale en fiscale verplichtingen.

Bij samenlopende fouten van aNNo architecten en andere bouwactoren die tot het ontstaan van schade tijdens de werf of tot lichte verborgen gebreken na de oplevering leiden, is aNNo architecten slechts gehouden de bouwheer te vergoeden of de schade te (laten) herstellen ten belope van het procentueel aandeel van zijn fout in relatie tot het procentueel aandeel in de fout van de andere bouwactoren, en beperkt tot het uitgekeerde bedrag van de beroepsverzekeraar van aNNo.

WAARBORGTERMIJN

De (voorlopige) oplevering van de werken of van een deel van de werken (bv. ruwbouw, buitenschrijnwerk, dak) maakt tevens een einde aan de contractuele verplichtingen van aNNo architecten mbt de studie horende bij de afgeronde werken of deel van afgeronde werken. Die geldt als aanvaarding van de prestaties van aNNo architecten met uitzondering van de tekortkomingen of gebreken waarvoor uitdrukkelijk voorbehoud werd genoteerd, de bijstand bij de oplevering en de hieronder genoemde waarborgen. Vanaf die dag staat de bouwheer in voor het onderhoud van het bouwproject.

Vanaf de (voorlopige) oplevering start de waarborg voor lichte verborgen gebreken in de ruwbouw of in de diverse afwerkingen gedurende 3 jaar. De bouwheer moet de fout van aNNo architecten aantonen bij het ontstaan van het gebrek en moet het hem binnen deze periode schriftelijk melden.

De architect kan ook gedurende tien jaar aangesproken worden voor zijn fout bij het ontstaan van zware gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in gevaar brengen of op termijn in gevaar kunnen brengen (zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek). De bouwheer moet de fout van aNNo architecten aantonen bij het ontstaan van het gebrek en moet het hem binnen deze periode schriftelijk melden.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien aNNo architecten niet binnen 6 maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat aNNo architecten hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag ten belope van de aan aNNo architecten betaalde erelonen in het betreffende project en met een algeheel maximum van 25.000 €. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden.

aNNo architecten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan aNNo architecten dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

HERROEPINGSRECHT

De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst getekend buiten de kantoren van aNNo architecten binnen de 15 dagen te herroepen door een schriftelijke melding te sturen aNNo architecten bvba, Forelstraat 55b te 9000 Gent.

BEROEPSPLICHTEN

Link naar de orde van architecten: https://www.architect.be/nl/contact/
Link naar de beroepsplichten van de architect: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 2016/679

Wij vinden uw privacy belangrijk. Binnen aNNo architecten gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle cliënten. Deze algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

1.      Wie contacteren in geval van vragen / opmerkingen / klachten?

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan het algemene e-mailadres. Uw e-mail zal met spoed behandeld worden.

2.      Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze cliënten. 

Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:

Rijksregisternummer, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;

Gegevens verstrekt in het kader van de behartiging van uw project en eventuele verdediging in rechte;

Rechterlijke uitspraken en veroordelingen.

3.      Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking? Voorgaande gegevens worden verzameld met het oog op de behartiging van uw project en dus met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst. Door ondertekening van het mandaat, geeft u aNNo architecten de uitdrukkelijke toestemming voor de  verwerking van uw persoonsgegevens.

4.      De persoonsgegevens worden door aNNo architecten bewaard en verwerkt in elk geval voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons.

aNNo architecten archiveert na elke beëindiging van elke opdracht het project en bewaart de gegevens vervolgens voor een periode van 10 jaar
5.      Rechten

a)  Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e) Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

f) Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

g) Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact opnemen met het algemene e-mailadres.

h) Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6.      Doorgiften aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die aNNo architecten van u verwerkt, worden in het kader van uw project doorgegeven aan derden (deskundigen, ingenieurs, stedenbouw, …) die in het project tussenkomen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK

De rechtsverhouding tussen de cliënt en aNNo architecten is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen aNNo architecten en de cliënt zullen de rechtbanken van Gent, afdeling Gent bevoegd zijn

 Deze informatie is opgesteld op 01/01/2016.